นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

7,729 Views
 
 

 


การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2563 

 


รอบที่ 1  รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.graduate.su.ac.th

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คลิกรายละเอียด

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี 

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ คลิกรายละเอียด

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คลิกรายละเอียด

 

 


รอบที่ 2  รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.graduate.su.ac.th

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คลิกรายละเอียด

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี 

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ คลิกรายละเอียด

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คลิกรายละเอียด

 

 


รอบที่ 3  รับสมัครระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.ms.su.ac.th   คลิกรายละเอียด

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คลิกรายละเอียด

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี 

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ คลิกรายละเอียด

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คลิกรายละเอียด

ท่านสามารถสมัครได้ที่ คลิกเพื่อสมัครเรียน     หรือ   

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีบัญชี Gmail  และต้อง Login

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์