เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ กำศิริมงคล

อาจารย์

  • ศษ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Master of Law (Chinese Politics), Renmin Univresity of China,
  • Doctor Degree of Law (Diplomacy), Renmin Univresity of China,

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์