เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์พัชรินทร์ พระราช

อาจารย์

  • Cert. in Advanced English for Business, Hawthorn English Language Centre: University of Melbourne, AUSTRALIA
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ), สถาบันภาษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์