เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์จีราภา สตะเวทิน

อาจารย์

  • B.A. (Business English) Cum Laude Honor, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์