เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง

อาจารย์

  • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ), สถาบันภาษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์