เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

นายเฉลิมพล พุ่มพวง

อาจารย์

  • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์