เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภพ สวัสดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปร.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์