เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์

อาจารย์

  • ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • M.Sc. (Tourism Management and Marketing), Bournemouth University, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์