เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

อาจารย์อริสสา สะอาดนัก

อาจารย์

  • บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  • บธ.ม. (การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์