ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มิ.ย. 2020
6,660 Views

 

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563

 

     กำหนดการ รายวิชา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกรายละเอียด

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2   คลิกรายละเอียด
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2   คลิกรายละเอียด
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2   คลิกรายละเอียด
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
 8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 2   คลิกรายละเอียด
 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2   คลิกรายละเอียด
 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
 12. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2   คลิกรายละเอียด
 13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
 14. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1   คลิกรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์