ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 พ.ย. 2019
1,998 Views

 

 

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ประจำปีการศึกษา 2562

 

- กำหนดการ รายวิชา และวิธีการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562   คลิกรายละเอียด

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 - 2   คลิกรายละเอียด

- Doctor of Business Administration Programme (International Programme)   คลิกรายละเอียด

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์   คลิกรายละเอียด

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   คลิกรายละเอียด

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   คลิกรายละเอียด

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ   คลิกรายละเอียด

- ตารางเรียนภาษาอังกฤษ   คลิกรายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์