ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ปฎิทินการฝึกงาน สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ และสาขาการจัดการธุรกิจและภาษา

วันที่ 7 ก.ย. 2021
236 Views

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ปฎิทินการฝึกงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจและภาษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์