ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินการฝึกงาน สาขาการจัดการโรงแรม

วันที่ 7 ก.ย. 2021
159 Views

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ปฏิทินการฝึกงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการโรงแรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์