ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มิ.ย. 2021
1,467 Views

 รายละเอียดวิชาเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดโปรด CLICK)

 1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK) 
 2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)  
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)  
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  (รายละเอียดโปรด CLICK) 
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  (รายละเอียดโปรด CLICK) 
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK) 
 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK) 
 10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1  (รายละเอียดโปรด CLICK) 
 11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2  (รายละเอียดโปรด CLICK) 
 12. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  (รายละเอียดโปรด CLICK)
 13. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  (รายละเอียดโปรด CLICK)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์