ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 เม.ย. 2019
469 Views

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับ ผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา)ใน

ลักษณะที่ ๑ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ ๒ ที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์