ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการวิจัย การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับ จังหวัดเพชรบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

วันที่ 5 พ.ย. 2020
436 Views
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย
1. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
2. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6. รศ.ดร. ประสพชัย พสุนนท์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
 ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการวิจัย การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับ จังหวัดเพชรบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยมีผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์