ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การหารือแนวทางการดำเนินงาน จนท.สายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 6 ต.ค. 2020
448 Views

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการให้บริการแก่นักศึกษา และการปฎิบัติงานในระดับหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของคณะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์