ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 6 ต.ค. 2020
302 Views

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดี พร้อมคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบ conference online กับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมสามพระยา 1 ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์