ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มอบทุนการศึกษาจากเงินรายได้ รายรับ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 10 มี.ค. 2020
217 Views

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบทุนการศึกษาจากเงินรายได้ รายรับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดยตลอด ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์