ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 15 ก.ค. 2019
223 Views

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 งานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแนะนำ ชี้แจง ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกลาง ในการบรรยายระเบียบการทำวิทยานิพนธ์และระเบียบการยืมหนังสือและระบบ I-Thesis ณ อาคารศูนย์เรียบรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์