คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

0-3259-4028, 0-3259-4031 ต่อหมายเลขภายใน
โทรสาร 0-3259-4027
อีเมล info@ms.su.ac.th

ผู้บริหารคณะ

 • ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  หมายเลขภายใน

หน่วยงานภายนอก

 • หน่วยงาน
  หมายเลขภายใน
 • งานประเมินหลักสูตร
  41211
 • งานทะเบียนนักศึกษา/การรับนักศึกษาใหม่
  41049
 • งานตารางสอน/ตารางสอบ
  41046
 • งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษา
  41047
 • งานกิจการนักศึกษาและงานวินัยนักศึกษา
  41048, 41055
 • งานประเมินการเรียนการสอน
  41049
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  41050
 • งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  41051, 41052
 • งานประชาสัมพันธ์
  41053
 • งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  41211

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กลุ่มติดต่อ * :
ชื่อ * :
หัวข้อที่ติดต่อ * :
นามสกุล * :
รายละเอียด * :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ * :
อีเมล์ * :

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์