ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

21

ส.ค.

**สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น** (ถ้ามี)

21 ส.ค. 2564 - 27 ส.ค. 2564
วันที่ 21 มิ.ย. 2021
453 Views

**สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น** (ถ้ามี)  โปรดติดตามกรุีปไลน์ และประกาศในชั้นเรียนออนไลน์ในแต่ละวิชาต่อไป

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์