ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

16

ส.ค.

วันสุดท้ายของการลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียน ทั้งหมด สำหรับที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด

16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
วันที่ 23 พ.ค. 2019
234 Views

วันสุดท้ายของการลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียน ทั้งหมด ส าหรับที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด
 (นักศึกษาชั้นปีที่ 7 หรือมากกว่า)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์