25 กรกฎาคม 2560ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5


การสอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการสัมมนาประจำปี “เตรียมความพร้อมการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล”


โครงการสัมมนาประจำปี “เตรียมความพร้อมการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล”


Strengthening Collaboration in the Republic of China (Taiwan)


โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


การศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์


พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ


โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กำหนดการสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 3) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 3)
Announcement Selected Applicants for the Hotel Management (International Program) Intake 3 Announcement Selected Applicants for the Hotel Management (International Program) Intake 3
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  (ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2560) รายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2560)
ตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ ตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ
ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ขอแจ้งเอกสารที่ใช้สำหรับรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 ขอแจ้งเอกสารที่ใช้สำหรับรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญร่วมงานเวทีวิชาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560 ขอเชิญร่วมงานเวทีวิชาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560
โครงการ Startup Silpakorn ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง โครงการ Startup Silpakorn ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 การประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง กำหนดสาขาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดสาขาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

ปฏิทินคณะ

 16  06  ม.ค.
  -
 ส.ค.

 2560

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต

ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 01  30  ส.ค.

 2560
  -
 เม.ย.

 2561

ปฏิทินกิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2560

 

 


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป