24 เมษายน 2560มอบกระเช้าดอกไม้ ขอบคุณ


โครงการอบรม I Thesis


โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้


การเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559


รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8


มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ


มอบทุนการศึกษา


โครงการนิทรรศการ “ความรู้เรื่องไทย สำหรับมัคคุเทศก์”


โครงการรับสมัครนักศึกษารอบโควต้าพิเศษ 28 จังหวัด ปีการศึกษา 2560

 

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

Job Opportunities

 

 

Personnel Forms

 

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

Job Opportunities

 

Personel Forms

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครัง้ที่ 5 ประจำปี 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครัง้ที่ 5 ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ
ตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours) ตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours)
ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 – รอบ 6 เดือน) รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 – รอบ 6 เดือน)
กำหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ กำหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ โครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017 ประชาสัมพันธ์ โครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017

ปฏิทินคณะ

 16  29  ม.ค.
  -
 มิ.ย.

 2560

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 16  06  ม.ค.
  -
 ส.ค.

 2560

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต

ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

Student Forms
REG

REG

MOU
Knowledge Management

KM

Viridian Lodge & Restaurant
Alumni
VDO


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป