24 เมษายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการปริญญาตรี
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 – รอบ 6 เดือน) รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 – รอบ 6 เดือน)
การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 Thai VCML2017 การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 Thai VCML2017
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ
ประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา2559 ประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา2559
 กำหนดการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ประจำปี 2560 กำหนดการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ประจำปี 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โครงการรับนักศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โครงการรับนักศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2560
ตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours) ตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษารายวิชา 760 401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะและรายวิชา 760 402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษารายวิชา 760 401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะและรายวิชา 760 402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา
จำนวนชั่วโมงรายวิชา 760 401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะและรายวิชา 760 402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา นักศึกษารหัส 56 ปีการศึกษา 2559 จำนวนชั่วโมงรายวิชา 760 401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะและรายวิชา 760 402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา นักศึกษารหัส 56 ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ English Clinic 2/2016 ประชาสัมพันธ์ English Clinic 2/2016
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป