19 ตุลาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ โครงการ English Clinic 2017 ประชาสัมพันธ์ โครงการ English Clinic 2017
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ของ AUAP การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ของ AUAP
โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0 โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ SEPT การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ SEPT
โครงการ Startup Silpakorn ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง โครงการ Startup Silpakorn ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป